Menu
Home Page

Siarter Iaith Gymraeg / Welsh Language Charter.

 

Helo!!

Fy enw i yw Fflam y Ddraig.

Fy ymgais yw cael chi i siarad Cymraeg yn yr ysgol

a thu allan i’r ysgol.

Mae Fflam yn gwrando …………

Hello!!

My name is Flame the Dragon.

My aim is to encourage you to speak Welsh

in school and outside school.

Flame is listening ..........

 

 

 

 

“Mae siarad Cymraeg yn bril, mae siarad dwy iaith yn sgil”.

"Speaking Welsh is brill, speaking two languages is a skill".

 

** Gwersi Cymraeg i oedolion?  Plis cysylltwch gyda'r ysgol.

**Welsh for adults? Please contact the school.

 

 

 

Mae siarad Cymraeg yn gyfrifoldeb pawb!!

Speaking Welsh is everyone's responsibility!!

Siarter Iaith Gwanwyn 2019 / Spring 2019

Bod yn ddwyieithog / Being Bilingual.

 

Yn Mis Mai 2018 fe ddaeth Cwmni Ynni Da i gynnal sesiwn ar gerddoriaeth Gymraeg. Mae canlyniadau'r ymweliad yn y ddogfen PDF isod.

 

In May 2018 Cwmni Ynni Da came to school to have a session on Welsh Music - the findings of their work is in the PDF document below.

Ymweliad Cwmni Ynni Da Mai 2018. / Cwmni Ynni Da visit May 2018.

Cewri Cymru

Cymru am Byth!! (Youtube video available only in Welsh).
Rhybudd-Gwefan Allanol. Warning external website.

Beth yw'r Siarter Iaith Gymraeg?

Yn Ysgol Gynradd Penderyn rydym yn ymfalchïo yn ein darpariaeth ddwyieithog sy’n hanfodol i ddatblygiad ein plant yn y Gymru fodern. Rydym yn ymrwymedig i egwyddorion y Siarter Iaith a’r amcan i gefnogi ein plant i wneud defnydd llawn o’r Gymraeg mewn bywyd pob dydd i’w gwneud yn aelodau gwbl ddwyieithog yn ein cymuned.

Amcan y Siarter Iaith yw hybu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn yr ysgol a’r gymuned ehangach.

Rydym yn annog ein plant i siarad y Gymraeg ar bob cyfle, i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg, i edrych ar raglenni teledu Cymraeg ac i ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau Cymraeg.

 

What is the Welsh Language Charter?

At Penderyn Primary School we pride ourselves on the bilingual provision at our school in order for our children to succeed in a modern Wales. We are committed to the principles of the Welsh Language Charter and its objective of supporting children to make full use of their Welsh in their everyday lives and make them fully bilingual members of the community.

The objective of the Charter is to promote the use of Welsh in school and the wider community.

We encourage our children to speak Welsh at every opportunity, listen to Welsh music, watch Welsh television and to use various Welsh media.

Cynhadledd Criw Cymraeg / Criw Cymraeg Conference 11/9/19

Top